سه شنبه 1396/12/1 - 13 : 5
مشخصات امام جمعه
سیدقاسم یعقوبی
سیدقاسم یعقوبی
نيشابور
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/9/24
امروزمسئله جهان اسلام مسئله قدس وبیت المقدس است،

خطبه های نماز جمعه درتاریخ 24/9/1396 به امامت حجت الاسلام والمسلمین سلامی امام جمعه موقت نیشابور

خطبه اول

      خودم وهمه شمارا سفارش می کنم به رعایت تقوای الهی،امیرالمؤمنین علی(ع) پس از جنگ جمل یاصفین بود آمد پشت قبرستان کوفه بعداز سخنانی که باارواح مردگان داشت فرمودند « لَوْ اُذِنَ لَهُمْ فِی الْکَلامِ لاَ َخْبَرُوکُمْ اَنَّ خَیْرَ الزَّادِ التَّقْوى» اگر به این ها اجازه داده شود این مردگان باشماسخن بگویند سخنشان این است بهترین زاد وتوشه برای این جهان تقواست،«تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِالتَّقْوَى»بحث گذشته ما دررابطه با یوم الحسره بودعرض کردیم که یکی از روزهای قیامت به نام یوم الحسره یاروز تأسف واندوه وحسرت نامیده شده است، یکی ازعواملی که دراین زمینه نقش داردکه درساختارشخصیتی انسان هم نقش داردعوامل مختلفی است که ازجمله آن عوامل رفاقت و دوستی است بسیاری از خوشبختی هایابدبختی های انسان درگرودوستان انسان است چراکه ماانسان ها تأثیرپذیر هستیم هم تأثیرمی گذاریم وهم تأثیرمی پذیریم، این تأثیر پذیری از دوستان از معاشرین از مصاحبین آن قدرمهم است که درروایات فرموده اند«المرء على دين خليله»سخن ازسلیمان پیامبرنقل شده است که فرمودند:«لاتحکم علی رجل بشیی حتی تنظروالی من یصاحب» فرمودند درباره هیچ کس داوری وقضاوت نکنیدمگراینکه بنگریدبا چه کسی رفاقت ودوستی دارد، «فانما یعرف الرجل باشکاله واقرافیه وینصب علی اصحابه واخوانه» برای اینکه شخص بادوستان باهمنشینان بارفقایش شناخته می شودواین تأثیرپذیری رفاقت ودوست است درافکارو خُلقیات انسان هم درجهت مثبت وهم درجهت منفی، امیرالمؤمنین علی(ع)فرمودند:«من اشتبه علیکم امره ولم تعرف دینه» کسی که امراوبرشما مشتبه شدنمی دانیددینداراست یانه، آدم درستی است یانادرست، آدم امانت داری است یاخیانتکار، دینش رانمی دانیدفرمودنداگررفقاودوستانش متینندصالحندشایسته هستند اهل نمازند اهل روزه هستنداهل مجالسند دردعاها شرکت می کننددرصفوف نمازجماعت حضورپیدامی کنند آدم های درستی هستند رفقا ومعاشرین اومی شود پی بردکه اوهم مانند دوستان ورفقایش چنین باشد واگر رفقای نااهل داردازدین خدا بهره ای نخواهدداشت لذاعزیزان یکی از صحنه های قیامت همین گله وشکایت از دوستانش است یاویلتا ای وای ای درد ای مصیبت ای افغان وناله ای بدبختی که چی «یاویلتا لم اتخذ فلاناً خلیلا» ای کاش فلانی را به عنوان دوست درزندگی انتخاب نمی کردم هرچه بدبختی امروز درصحنه قیامت دارم ازآن رفیق ناصالح ناشایسته خیانتکاراست لذادرآموزه های دینی ما توصیه شده که بابعضی از افرادمعاشرت نکنید موجب بدبختی شما می گردد،یاآثاروضعیش درهمین دنیادر زندگی شماخواهدداشت وموجب بدبختی شمادر جهان برخ وعالم آخرت خواهدشد، پیامبر(ص)فرمودند: چهار چیز است که قلب رادل راروح روان انسان را می میراندگناه روی گناه توی روایات داریم که انسان وقتی مرتکب گناه می شودنقطه سیاهی درقلب وروح وروان اوایجادمی شوداگر توبه واستغفار کردآن رابرطرف می کند اگر مبادرت ورزیدبه آن نقطه کنارنقطه تااینکه تمام دل راسیاهی فرامی گیرددل می میردمادونوع حیات داریم یک حیات مادی یک حیات معنوی،خداوند می فرمایدای مؤمنین اجابت کنید دعوت خدارا، اجابت کنیددعوت رسول خدارا، برای چه؟برای اینکه شمارازنده کنند،پس این آدم باید زنده باشدتاندای خدابه گوشش برسد، باید زندگی مادی داشته باشدتاندای پیامبر(ص)ودعوت پیامبر(ص)رابشنود، ولمایحییکم تاشمارا زنده کنداین حیات همان حیات طیبه حیات معنوی آخربعضی آدم هامرده هستندمرده عمودی نه افقی خداوند درقرآن می فرماید«انک لاتسمع الموتی» ای پیامبر(ص)تونمی توانی صدایت رابه گوش این مرده هابرسانی،یعنی پیامبر(ص)رفته کنارقبرستان بامرده هامی خواهدصحبت بکندصدایش رابه گوش مرده هابرساندنه پیامبر(ص) باهمین افرادی که زنده هستند بااین گوش ظاهری می شنوندغذامی خورندفعالیت می کنندتلاش می کنندتجارت می کننددیگران رافریب می دهندبا همین ها خدااین هارامرده فرض می کند«انک لاتسمع الموتی» تو نمی توانی صدایت رابه گوش مرده هابرسانی چرا؟ این هاگوش دارند نمی شنوندچشم دارند نمی بینند، قلب دارندنمی فهمندحیات معنوی، چهارچیز است که قلب را می میراند1- «الذب علی الذنب»گناه روی گناه یکی از آنها این است که هرثروتمندمست ثروت،عیاش همان مرفهین بی دردفقط به فکر خودش هست وبس، احساسی نسبت به مشکلات جامعه به نیازمندی های جامعه به محرومین،به نیازمندان به مصیبت زده هابه کسانی که دراثرحادثه وزمین لرزه ای دچارمشکل شده اندتوی چادر، توی کانکس هابا سختی احساس نمی کنداین همان مرده ای است درزبان قرآن، مرده عمودی معاشرت قطعاًتأثیر گذار خواهدبود.

گلی خوشبوی درحمام روزی                            رسیدازدست محبوبی به دستم

بدو گفتم که مشکی یا عبیری                          که از بوی دل آویزتومستم

بگفتا من گِلی ناچیزبودم                                ولیکن مدتی با گُل نشستم

کمال همنشین در من اثرکرد                        وگرنه آن گِلی هستم که هستم

آری رفاقت ومجاورت عزیزان تأثیر داردقبل از آنی که دچار ندامت بشویم در صحنه قیامت بگوییم « یا وَیْلَتى لَیْتَنِی لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِیلاً » این دنیا به حساب برسیم مواظب باشیم فرزندانمان را مواظبت کنیم با چه رفقایی باچه کسانی معاشرت دارند.

«بسم الله الرحمن الرحيم»وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

صدق الله علی العظیم* والسلام علیکم ورحمه الله و برکاته

 

 

 

 

 

 

خطبه دوم   

    مجدداًخودم وهمه شمارابه رعایت تقوای الهی توصیه می کنم، مناسبت های فراوانی است به بعضی از آنها به صورت اختصار اشاره می کنیم،سالگرد درگذشت مرحوم حضرت حجت الاسلام والمسلمین امام جمعه موقت شهرمان حاج آقای رجایی راداریم،برای این عزیز از دست رفته طلب غفران وطلب علودرجات داریم وبرای بازماندگانش صبرجمیل واجر جزیل از ناحیه پروردگارخواستارهستیم.

هان زهمراهان من دل یادکن                       پس بدان که هردمی مامی رویم

خواندهی اناالیه راجعون                 تابدانی ماکجاهامی رویم

اخترمانیست دردورقمر                  لاجرم فوق ثریا می رویم

روزخرمن گاه نیست ای کورموش                       ورنه کوری بین که بینا می رویم

این راهی است که همه مادرپیش داریم ان شاءالله از خداونددرخواست می کنیم عاقبت به خیر بشویم.

    بیست وهفت آذرسالروزشهادت استادبزرگ حضرت آیت الله دکترشهید مفتح است شخصیتی که عمری رادر جهت تبلیغ وتبیین معارف اسلامی ومبارزه باضدرژیم وافشاگری ماهیت رژیم راداشت، شخصیتی که هم مسایل حوزه وهم مسایل دانشگاه رابه خوبی درک کرده بودوهمواره تلاشش بروحدت این دوقشرسرنوشت سازجامعه اسلامی حوزه ودانشگاه داشت،که سرانجام توسط گروهک فرقان که وجوداورانتوانستندتحمل کنندبه فیض شهادت نایل شدبرای این شهیدبزرگوارهم علودرجات آرزومی کنیم روحش شادوراهش پررهروباد.

امروزمسئله جهان اسلام مسئله قدس وبیت المقدس است،حرکت احمقانه ونابخردی رئیس جمهورآمریکا آقای ترامپ دررابطه انتقال سفارت خانه آمریکا به بیت المقدس وبه عنوان انتخاب پایتخت رژیم صهیونیستی،اولاً این جهت راهمه شما می دانیدکه آمریکادراین منطقه تمام همت وتلاشش حفظ رژیم صهیونیستی است، موجودیت این رژیم برای حفظ منافع آمریکا واستکبارجهانی بودوداعیه این رژیم هم ازنیل تافرات،اماامروزناگزیراست که درپشت دیوارهای حایل زندگی بکندچه شده داعیه نیل تافرات تمام همش این است که خودش راحفظ کند، بنابوداین منافع آمریکا راحفظ کنداین آمریکاست که تمام توانش راگذاشته اورافعلاً باید نگه بدارد، این به عنوان یک قدرت برترمنطقه پس از شکست اعراب مطرح بودامروزشاهدیم درچهارجنگ لبنان وغزه شکست خورده، جبهه سازش تشکیل شدبیست وپنج سال کمتروبیشتراز آن می گذردتابتوانندچنددرصدی رابه فلسطینی هاتحت عنوان حکومت خودگردان وقضیه رافیصله بدهندولی امروز این طرح سازش هم شکست خورد،برای چه؟ برای اینکه طرح سازش بارهبری آمریکا به عنوان بی طرف ومیانجی می خواست این سازش رابرقراربکندولی امروزدیگر به عنوان بی طرف آمریکامطرح نیست، پیامدهای این تصمیم، عدواگرخواهدبرضررش تمام می شود، اجماع بین المللی درمخالفت تصمیم آمریکا،تصمیم ترامپ نیست تصمیم آمریکاست،رژیم صهیونیستی متحداستراتژیکی آمریکاست، درساختار حکومت آمریکالابی صهیونیستی نفوذدارندتمام سردمداران آمریکاراصهیونیست هاسرکارآورده اندووام دار صهیونیست ها هستنددرواقع وقتی ترامپ تصمیم می گیردیعنی آمریکاشکست ترامپ یعنی شکست آمریکا،

 یک: اجماع بین المللی درمخالفت این تصمیم ازشورای امنیت گرفته ازسازمان ملل گرفته ازاتحادیه اروپا گرفته از بسیاری کشورهای اروپایی گرفته،ازکشورهای اسلامی گرفته، همه وهمه دررابطه این تصمیم موضع  گرفته اند؛واین کم دستاوردی نیست اجماع بین المللی درجهت مخالفت این تصمیم که آمریکا دراین زمینه منزوی وتنهاست، دوم: وحدت ایجادهمگرایی بین امت اسلامی وایجادیک تنفردردل ملت اسلامی نسبت به آمریکاورژیم صهیونیستی وحُکام خائن منطقه همان کسانی که دراجلاس کنفرانس اسلامی درترکیه حاضرنشدند برای خوشایند آمریکا که او ناراحت نشود این قدرمزدور این قدرذلیل این قدرخوار برای خوشایند آمریکا حتی حاضر نشدنددراین اجلاس در جهت محکومیت این تصمیم حضور پیداکنند چهره این حُکام خائن درمنطقه بین امت های اسلامی بیشتر وبیشتر روشن می شوداین هم دستاورد کمی نیست،ایجادوحدت بین گروه های فلسطینی حماس، جهاداسلامی، جبهه خلق، سازمان فتح، حکومت خودگردان بین این ها اختلاف بود،الان دریک موضع مشترک قراردارند یکی شده اند این هم کم دستاوردی نیست عزیزان، این برای تصمیم احمقانه آقای ترامپ وآمریکابودودرنتیجه طرح سازش خط بطلان کشیده شد چون دیگر آمریکا نمی تواند بی طرف باشدوچهره این حکام خائن هم برای ملت های اسلامی روشن شد، نکته آخر عرضم این است که چه باید کرد؟ آیافقط اجلاس کنفرانس اسلامی تشکیل بشود بایک محکومیت ومخالفت پایان بپذیرد؟ یعنی این انتظار می رود؟ ازحُکام اسلامی از رهبران کشورهای اسلامی امروز وقت آن رسیده حداقل کشورهایی که رابطه سیاسی واقتصادی دارندبارژیم جعلی کودک کُش صهیونیستی قطع رابطه بکنند این انتظاری است که امت اسلامی دارد،این انتظارمی رودحداقل کالاهای آمریکایی وصهیونیستی را امت اسلامی وکشورهای اسلامی تحریم بکنند،وقت آن رسیده است که فلسطینی هاراکشورهای اسلامی مسلح کنندهمان طرحی که رهبرمعظم انقلاب دادنددررابطه کرانه باختری که باید این هارامسلح کرد، امروزوقت آن رسیده، بایدمانندغزه ملت فلسطین مسلح بشود، این انتظارمی رود تشکیل جبهه فراگیرعلیه رژیم صهیونیستی تاترامپ به قول معروف این شخص تاجر مسلک وآمریکای جنایتکاربفهمدکه بایک میلیاردوپانصدمیلیون جمعیت مسلمان روبروست این راامروزامت اسلامی بایدنشان بدهند واین موجی که دربین ملت هاایجادشده بعضی از حُکامی که رابطه سیاسی اقتصادی دارندبارژیم صهیونیستی یاسازش کار هستندسرانجام مجبورمی شوند که تن به خواسته              ملت هایشان بدهنداین هاجزء دستاوردهای کمی نیست ان شاءالله این اتحادوانسجام زمینه ای می شود برای آزادی قدس، به تعبیررهبری فرمودند: بیست وپنج سال دیگر رژیم صهیونیستی نیست،تسریع ان شاءالله پیدامی شود وکمتر از آن وما شاهد پیروزی امت اسلامی دراین قضیه باشیم. « یدالله مع الجماعه والیس الصبح بقریب» پیروزی عزیزان ان شاءالله نزدیک است.پروردگارااسلام واسلامیان راقوت عنایت بفرما!مسلمین را در کنف حمایتت محافظت بفرما! خیردنیا وآخرت به همه ما مرحمت بفرما!به آبروی فاطمه،پدرفاطمه، همسر فاطمه، فرزندان فاطمه، ائمه معصومین پروردگاراباران رحمتت رابرمابباران! مارا مشمول الطاف رحمت های الهی ات قراربده! مارابرآن دارکه رضای تودرآن است! بازداراز آن چه که خشم وغصب تودرآن است! پروردگاراملت کریم و شریف ایران، حوزه های علمیه، مراجع عالیقدرنظام، بویژه رهبر معظم انقلاب را در کنف حمایتت محافظت بفرما!«اَللّـهُمَّ اَرِنيِ الطَّلْعَةَ الرَّشيدَةَ، وَ الْغُرَّةَ الْحَميدَةَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِا مِنْ أَنْصَارِهِ وَ أَعْوَانِهِ»

«اعوذ بالله من الشیطان الرجیم»بسم الله الرحمن الرحيم.

وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

صدق الله علی العظیم* والسلام علیکم ورحمه الله و برکاته

 

ارتباط با امام جمعه