سه شنبه 1396/12/1 - 18 : 5
مشخصات امام جمعه
سیدقاسم یعقوبی
سیدقاسم یعقوبی
نيشابور
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/14
استعمارشاکله سیاسی اش دراین است مسلمانان را تضعیف بکند ملت هارا تضعیف بکند ازشگردهای تضعیف و راهبردهای تضعیف تقسیم ملت ها وقومیت هااست، این ها کُردند یک کشور این ها عربند یک کشور آنها شیعه هستند یک کشور آنها سنی اند یک کشور این ها بلوچ هستند یک کشور وهمین طور لقمه لقمه کند،

«بسم الله الرحمن الرحیم »

خطبه های نمازجمعه این هفته 14/7/1396به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور

خطبه اول

      «اوصیکم عبادالله بتقوالله» برادران وخواهران عزیزونمازگزارخودم را وخودم را سفارش می کنم به تقواکه یکی از مصادیق تقواعبرت گرفتن ازدنیاست،دنیایی که خداوند مارادراین دنیا می آزماید، ودرقیامت برآن چه که آزموده ما را محاسبه می کند،این توجه بسیارمهمی است که اگرمورد تذکروتوجه ماباشد کمک می کند که مابه دام دنیا طلبی وشیطان ووسوسه های نفسانی نیافتیم،قرآن کریم به ما می آموزدکه خداوند متعال انسان رامی خواهدتوانمندتربیت بکند.درهفته های گذشته قبل از عاشوراروی این موضوع صحبت می کردیم که تمام برنامه های خداوند متعال چه درنظام تکوین وچه در نظام تشریع برای توانمندسازی انسان است. ببینید باچه برنامه های حکیمانه ودقیق وبسیار مفصل خداوند متعال درجهت تقویت وتوانمندی انسان برنامه ریزی فرموده، به همین خاطر به انسان عقلی داده که رموز عالم را بفهمد، عقل کلیدقفل های رموز عالم است، بوسیله عقل انسان عالم می شود، تجربه کسب می کند،دانشمند می شود، به اسرارعالم پی می برد البته اسرارظاهری عالم با علم واندیشه انسان کشف می شود،« يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ»نسبت به عالم آخرت علم ودانش وتجربه وفکر ما قاصر است چیزی نمی فهمد اما برای اینکه در همین دنیا ضعیف نمانیم قوی باشیم خداوند متعال به ماعقل وفکرراداده،اگرانسان عقل وفکرنداشته باشدضعیف ترین موجودروی زمین است یعنی از مورچه هم ضعیف تراست از هر حشره ای انسان ضعیف تر است انسانی که عقل نداشته باشد، نگاه کنید به افرادی که عقب مانده های ذهنی اند ازعقل محرومند،ببینیدخودشان را نمی توانند اداره کنند نمی توانندتغذیه کنند،نمی توانند خودشان را تَروخشک کنند درحالی که درنظام آفرینش تمام موجودات خودشان را تغذیه می کنند،تروخشک می کنند ازسرما ازگرما خودشان را حفظ می کنند اما انسان اگراین موهبت الهی که عقل واندیشه هست نباشدحتی از تروخشک کردن خودش عاجز است لذا خدابه انسان یک قدرتی داده یک ابزاری داده به نام عقل که بتواندرموز عالم را بفهمد نه تنها خودش را اداره کند بلکه برعالم مسلط بشود تسخیر کند عالم را،تغییر بده عالم را، شیطان هم حتی به این قدرت انسان پی برده، لذا یکی از نکاتی که شیطان به خداوند عالم عرضه کرد آن وقتی خدااورابیرون کرد واز خدااجازه هایی گرفت گفت من می دانم این انسانی که توآفریدی قدرت تغییرداردمی تواند تغییربدهدطبیعت رامی تواندتغییربدهدخودش راومن کاری می کنم که خلقت تو را آفرینش تورافطرت توراکه در این عالم وانسان قراردادی این انسان هادست به تغییر بزنند، فلیغیروخلق الله این هاخلقت خدارا آفرینش راجنگل رادریارازمین رامحیط را فضا رامی توانند تغییربدهند ومن با وسوسه هایم کاری می کنم که این ها باتغییرنظام آفرینش زندگی رابرخودشان سخت بکنند، واز بالاترخودشان راتغییربدهند، انسان می تواند خودش را تغییربدهد بله ان الله لا یغیروابقوم حتی یغیرما بانفسهم خداوندبراساس همان برنامه ای که دارد جهان راپیش می برد، انسان رااداره وهدایت می کند، اگر انسان هاتغییربخواهند بدهند خودشان می توانند مسیر خودشان را عوض بکنند، این تنها موجودی است که می تواند خودش راتغییربدهد هیچ موجود دیگری نه فرشته نه جن نه حیوانات ونه سایراجزای این طبیعت قدرت تغییرخودشان راندارند،اماانسان می تواندحیوان شود،می تواند خودش رادگرگون کندوتغییربدهد،وبه اشکال مختلف در بیاید،حالاعنایت کنیدانسانی که خدابه اوقدرت تغییرداده،می تواندخودش وحتّی بخشی ازنظام طبیعت راتغییربده ازآن طرف این انسان ازآینده خبرندارد،ازبرزخ وقیامت اطلاعاتی نداردنمی داند بااین تغییرچه بلایی سرخودش می آورد           نمی داند با این تغییر چه جهنمی برای خودش برمی افروزد بازخدای مهربان به کمک این انسان آمد که این انسان را هم درقیامت نجات بدهد وقوی کندودین رابرای انسان تشریع فرمود دین خط مسیر انسان راتابی نهایت ترسیم می کند وبه انسان نشان می دهد،لذا دین مایه نجات انسان وحیات انسان است،«يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوااستَجيبوا لِلَّهِ وَلِلرَّسولِ إِذادَعاكُم لِما يُحييكُمۖ» گوش به حرف خداو پیامبر(ص)بدهید شما را واردیک زندگی طیبه وپاکیزه می کند، حتماً آن زندگی زندگی مادی نیست این زندگی مادی را که همه دارند کفارمکه داشتند ابوسفیان داشت خدااگرمی گوید بیایید سراغ پیغمبر(ص) تابه شما زندگی بدهیم یعنی زندگی عالمانه،یعنی زندگی پاکیزه،یعنی حیات اخلاقی،یعنی حیات اجتماعی وسیاسی وحیات اقتصادی درست، آن چیزی که اگردستورات خدانباشد انسان به راحتی نمی تواند به آن زندگی وبه آن حیات طیبه برسد. آری دین جامعه راحیات قدرت علمی قدرت معنوی می دهد، قدرت معنوی از قدرت علمی بالاتر است ما امروز قدرت علمی راتجربه کرده ایم وداریم می بینیم انسان با علم به کره ماه می رود خیلی خوب انسان با علم فضا را تسخیر می کند دریا را تسخیر می کند انسان با علم چه تغییراتی درزندگی فردی واجتماعی خودش داده، درمسکنش در لباسش در وسیله نقلیه اش همه این هاراتغییر داده، امااین ها همه قدرت ظاهری است، خداوندمتعال به ما پیشنهادداده که اگردرکنارعلم وتجربه ازدین واخلاق وتقواپیروی کنیدتمام درهای برکات الهی به روی شما باز می شود،«وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ» اگر همراه این عقل این دانش این تجربه ای که به دست می آوریدتقوا را،خدارا،ایمان راهم داشته باشیدبرکاتی از زمین وآسمان برای شما خداوندمقدرمی کند ومهیا می کند، وما هنوز به آنجا نرسیدیم، ماهنوز با کلید تقوا نتوانسته ایم قفل هایی راکه در اثر گناه ومعصیت وفساد وتباهی برزندگی مازده شده، باز کنیم، این است که که هرهفته درجمعه هامؤمنین موظفندبه مسئله تقوا توجه کنندواین یادآوری شوداوصیکم عبادالله بتقوالله از قدرت تقواغفلت نکنیم، هم دنیا وهم آخرت قدرت تقواشمارایاری می کندتقوابرای اقتدارشماست، برای توانمندی شماست، این رشد وتعالی درسایه تقواست اگر انسان واقعاً این دونکته رایعنی عقل ودین رادرکنارهم داشته باشد،می تواندازضعیف ترین موضوعات برای خودش قدرت بسازد، حالامن چون ایام عاشوراهست، ومحرم است به این مسئله اشاره می کنم، شمابه اسرا وشهدای کربلا نگاه کنیداین هاچگونه توانستندازنقاطی که دشمن فکر می کرد آنها نکته ضعف آنهاست از آن نقطه ضعف برای خودشان قدرت بسازند،اسارت نقطه ضعف است آدم اگراسیر باشدضعیف است،امازینب(س)که عقیله بنی هاشم است، عاقله بنی هاشم است، عقل دراوبه اوج کمال خودش رسیده، از آن طرف دین ومعنویت وتقواهم دراوهمچنین،از این اسارت قدرت ساخت، بعداز چهل روز یزید احساس کرد اسیر زینب است یزید احساس کرد زینب براوحکومت می کند، پس می شود این باتوجه به دستورات دین از این نقطه ضعف قدرت ساخت اگریک کاروان هشتاد وچهارنفری زن وبچه دست وپا شکسته واسیروغم دیده ومصیبت زده وبی پناه وبی یاوردریک جایی باشند،یک گروه آسیب پذیرند، یک مجموعه ای هستند که بسیار می شودبه آنها آسیب زد، امازینب(س) وامام سجاد(ع)از این بچه ها از این دختر سه ساله از این خرابه نشینی از آن گرسنگی اقتداردرست کرد،در خرابه کاری کردکه کاخ یزید برای همیشه ویران وخرابه تبدیل به یک نقطه مرکزی هدایت وقدرت ایمانی شد، مظلومیت یک ضعف است آدم به اوظلم بشودنتواند از خودش دفاع بکند، اورا پایمال کننداورا بکشند،اوراسرببرند بدنش را زیر سم اسب هابکنند این که خیلی مظلومیت شدیدی است اوج مظلومیت است اما زینب(س)وامام سجاد(ع)از این مظلومیت حسین(ع)ویاران حسین(ع) قدرت ساختند، قدرتی که یزیدراوبنی امیه را برای همیشه منفوروملعون عالم کرد، باچه اکسیری زینب(س) توانست این مسائل ضعف را تبدیل به قدرت بکند؟ گریه نشانه ضعف است،آدم وقتی به اوفشاری بیاید نتواند علاج بکند گریه می کندبچه های کوچک وقتی مریض باشند مشکلی برایشان پیش بیایدکسی آنها را اذیت بکند گریه می کنند گریه نشانه ضعف است، امّا امام سجاد(ع)وزینب(س) از گریه موج خروشان قدرت واقتدارساختند، امروزگریه برحسین(ع)آمریکا از آن می ترسد اسرائیل از آن می ترسد وهابیت از آن می ترسد، تلاش می کنند به هرقیمتی شده جلوعزاداری امام حسین(ع)را بگیرند رضا خان می ترسیدگریه که نشانه ضعف است معمولاًاسلام زینب وامام سجاد(ع)واهل بیت ازآن قدرت ساختند،خوب اگر کسی را بکشند برادری را بکشند سراو را جلو خواهرش روی نیزه کنندوتوی شهرها دوربدهنداین نشانه ضعف نیست؟ چرابه ظاهراین طوری است، اما زینب(س) از سر بریده حسین(ع)بالای نیزه قدرت ساخت، تاپرده کجاوه کنارزدسرمبارک حسین(ع)رابالای نیزه دید صدازد«يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدا غروبا ما توهمت ياشقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا يا أخي فاطم الصغيرة كلمها فقد كاد قلبها أن يذوبا يا أخي قلبك الشفيق علينا» سرحسین(ع) راحسین(ع) رادرقاب ماه قرارداد، تادرعالم بدرخشدوهیچ کس نتواندغروب وطلوع اوراتسخیرکندوکنترل کند آری زینب(س) سرحسین(ع) راوقتی درمیان ماه قرارداد واورابه ماه تشبیه کرد یا هلام یعنی تااین عالم هست وتااین ماه وخورشید طلوع وغروب دارند حسین(ع)زنده است، حسین(ع) نور می دهدحسین(ع)مصباح الهدی است حسین(ع)چراغ روشن آسمان تاریک شب های بشریت است، این زینب(س) از این مظلومیت این چنین عظمت واقتدار ساخت همانگونه که شما ملت عزیزهم از شهدا این طوری سرمحسن حججی رابریدند با چه شرایط سختی اماماباتکیه برهمین فرهنگ عاشورا وزینب(س) از جسد بی سر محسن حججی قدرت آفریدیم حماسه آفریدیم دشمن رارسوا وبه استیصال کشاندیم آفرین براین ملت آفرین براین شهدا مابا شهید قاجاریان ها،باشهید منصوری ها امروز دشمن رابه استیصال وضعف وناتوانی کشاندیم این استفاده از همین عاشورا وکاری است که عاشورائیان کردند.

خدایا به حق محمد(ص) وآل محمد(ص) اسلام ومسلمین پیروز بفرما! شر دشمنان به خودشان برگردان، مارابه خودمان وامگذار ! فرج امام زمان(عج) برسان! رهبر عزیز مارابرای ما حفظ بفرما! روح امام وشهیدان وحقداران شادگردان! ماهم به آنها ملحق شدیم مارا برسفره حسین ابن علی(ع) وشهیدان میهمانمان بگردان به حق محمد(ص) وآل محمد(ص) خدایا شردشمنان به خودشان برگردان !

«اعوذ بالله من الشیطان الرجیم»«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ » وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.» صدق الله العلي العظيم

 

 

 

 

 

 

«بسم الله الرحمن الرحیم»

خطبه دوم

   «عبادالله اوصیکم ونفسی بتقوالله»بایدتشکرکنم ازهیأت مذهبی که عاشوراراباشکوه برگزارکردندمدیران هیأت،مداحان، خطبا، وعاظ محترم،نیروهای نظامی وانتظامی که امنیت را برقرارکردند، من از همه تشکر می کنم، تذکری هم بدهم عاشورایک کارمعصومانه است، یعنی از یک امام معصوم کاری سرزده که صددرصددرست وصحیح وپاک است، باید مراقب باشیم این عاشورا را طوری معرفی نکنیم طوری باآن برخورد نکنیم که خدای نکرده آلودگی وتحریف دروغ وارد عاشورا بشود، کاری که امام نکرده نباید به امام نسبت داد، قضیه دامادی قاسم (ع)درعاشورادروغ است، نباید خواند وگفت و نشان داد،کاری که امام نکرده چرا به دروغ  می  گویید امام این کاررا کرد، حضور لیلا (س)در کربلا دروغ است، نباید مداحان نباید تعزیه داران نبایدگویندگان یک چیزهایی که دروغ است نسب به کربلا ومجلس امام حسین(ع)را آلوده بکنند، یا مثل مسئله قمه زنی که موجب وهن اسلام می شود عاشورا برای ابهت وعظمت وقدرت اسلام است، نه برای اینکه دیگران اسلام را تمسخر کنند به استحضا ومسخره بگیرند باید توجه کنیم، نگاه کنید دشمنان روی همین چیزهایی که زشت است وبه عاشورانمی چسبد دارند تبلیغ می کنند ماباید حواسمان باشد.

منطقه درحال شکل گیری جدیدی است گرچه آمریکا می خواست منطقه را تغییر بدهد، در افغانستان در عراق درسوریه حتی درلبنان دولت هایی بوجودبیاوردکه اوراهمراهی کنند واینهادژامنیتی اسرائیل بشوندولی به لطف الهی باهدایت وراهنمایی های امام ورهبر عزیز واستقامت ملت رشید ایران وهماهنگی وهمراهی وارتباط ملت های منطقه با این حرکت بحمدالله تغییر اتفاق می افتدامانه به نفع آمریکا به نفع اسلام به نفع جبهه مقاومت، این همان چیزی است که ماباشهادت، با فداکاری، باهدایت رهبری باتوجه به دستورات امام وولی مان می توانیم وتوانستیم چرخه تغییرراوفرمان تقدیررا از مستکبران عالم واز آمریکا بگیریم، می خواهیم تغییر بدهیم بله تغییر بدهید اما نه آن طوری که شما می خواهید، آن طوری که ملت های منطقه می خواهند، آن طوری که اسلام ومنافع ملت مسلمان اقتضا می کند، این سفارش قرآن که اگر برراهی که انتخاب شده وراه درستی است استقامت بکنید خداوند شما راازخزانه غیب خودش کام شماراسیرآب می کند،شیرین می کندمی بینیدچه تغییری درسیاست دولت ترکیه اتفاق افتاد همین دیروز که رئیس جمهور ترکیه به ایران آمد وبا مسئولین ورهبرمعظم انقلاب وریاست جمهوری مذاکره داشت می کرددرواقع عملاًوزباناًگفت مااشتباه کردیم رفتیم به کمک داعشی هادرسوریه اشتباه کردیم خواستیم با آمریکا همراهی کنیم سوریه راآن طوری که آمریکا می خواست تغییر بدهد ما تغییر بدهیم نه راه غلطی بود ما نبایداجازه بدهیم آمریکا وصهیونیست ها تغییرات را رغم بزنند وطراحی بکنند، الحمدلله کشورهای عربی قطر این ها دارند بیدارمی شوند امیدواریم ان شاءالله بقیه کشورهای منطقه هم توجه پیدا کنند.

استعمارشاکله سیاسی اش دراین است مسلمانان را تضعیف بکند ملت هارا تضعیف بکند ازشگردهای تضعیف و راهبردهای تضعیف تقسیم ملت ها وقومیت هااست، این ها کُردند یک کشور این ها عربند یک کشور آنها شیعه هستند یک کشور آنها سنی اند یک کشور این ها بلوچ هستند یک کشور وهمین طور لقمه لقمه کند، جامعه اسلامی را براساس قومیت ها وملیت ها این سیاست فرعونی است، چقدرقرآن راهنمای روشن ومحکمی است فرعون دنبال استکباری وتفرعون بود برای این که بتواندتفرعون خودش را حفظ بکند مردم راگروه گروه می کرد، دسته دسته می کرد تاباهم متحدنشوند وقدرت ایجادبکنند، همین کاری که امروز آمریکایی ها می کنند، آیا آمریکا حاضر است ایلات های خودش رابه آنهااستقلال بدهد؟ آمریکا که بیش از پنجاه ایالت داردایالت هایش هم هرکدام به قدریک کشور از این کشورهای آسیا است خوب آنها را استقلال بدهد خیلی دنبال ملت ها وانسان وحقوق بشر وامثال این هاست،  همین اسپانیاراشنیدیدودیدیدکه درهمین روزهامنطقه کاتالونیای اسپانیاکه مردم تقاضای استقلال داشتندچگونه ریختند وآنها راقلع وقمع کردند وانتخاباتشان رابه هم زدند آن وقت این ها می آینددرمنطقه مادرکنارجمهوری اسلامی ایران اسرائیل دوّمی را طراحی می کنند به نام کشورکردستان،گرچه آمریکایی ها هم با توجه به این منطقه وشرایط وموضع روشن ایران وترکیه رفت زیرخاکستر،آتش را برد زیرخاکستر به ظاهر گفت نه ماهم قبول نداریم اما مامی دانیم ما خمیره ذاتی آمریکارا می دانیم، که دنبال تضعیف امت اسلام وضربه زدن به امت اسلام است منتها برای حفظ آبروی خودش این کاررامی کند آمریکا همه کشورهارا تهدید              می کند از این جا وکُره وونزوئلا ودیگران ودیگران همه برای این که آن کدخدایی خودش را قدرت خودش را حفظ بکند ولی خوب است مردم دنیا سیاستمداران آمریکابه آقای ترامپ بگویندآقا این مشکلات داخلی خودت را حل کن     نمی خواهد برای کشورهای دیگر دلسوزی کنی امنیت درست کنی امنیت مردم آمریکا را جور کن این همه درآمریکاآدم های مظلوم وبی گناه کشته می شوند، شنیدیددرهمین هفته یک نفر بیش از پنجاه نفر شصت نفر را به رگباربست در یک مجلس جشن وشادی، وپانصدششصد نفر رازخمی کرد، وماهی نیست روزی نیست هفته ای نیست که از این اتفاقات مشابه این درآمریکا رخ ندهد، این مردم آمریکا چرابایدخونشان ریخته بشود؟ برای شرکت های اسلحه سازی سرمایه دارانی که دنبال پول واسلحه شان را بفروشند حتی اگر مردم آمریکا کشته بشوند اگر مردم یمن کشته بشوند اگر مردم سوریه کشته بشوند آنها دنبال پولند لعنت براین دنیا طلبی لعنت براین حرص وطمع پول ودنیا، چقدربشررابه خاک وخون می کشد؛ مست می کند حالیشون نیست چه اتفاقی دردنیا رخ می دهد .

مادرهفته نیروی انتظامی هستیم حوزه مهرماه هفته نیروی انتظامی شروع می شودکه فرمایشات فرمانده محترم نیروی انتظامی شهرستان برادرعزیز وگرامی مان جناب آقای سرهنگ بیات مختاری راآنهایی که تشریف داشتید شنیدید توضیحاتی دادند من هم به این عزیزان تبریک عرض می کنم خسته نباشید می گویم این که ما امروز بحمدالله امنیت داریم کار خودمان را درکمال آسایش انجام می دهیم زندگی مان راداریم می کنیم ودشمنان که قطعاً علیه ما زیادبرنامه دارند دربرنامه هایشان ناکام می مانند، مدیون تلاش شبانه روزی این عزیزان ونیروهای امنیتی است که من از همه آنها واقعاً تشکر می کنم.

یک سفارش هم به خودم وهمه شما خواهران وبرادران، برادران رعایت قانون برای آسایش ماست، اگر به ما می گویند آقا سرعت در جاده این باشد، اینجا ماشین پارک نکن،اینجا رعایت چراغ قرمز بکن این ها همه برای حفظ ماست برای منافع ماست،رعایت قانون حفظ زندگی ما امنیت ماشخصیت ما وفرهنگ ماست، ملتی که قانون را رعایت می کند ملت بافرهنگ است شخصیت انسان در رعایت قانون جلوه می کند وخودش را نشان می دهد، توجه کنیم تذکرات عزیزانمان را همراهی کنیم این امنیت البته توسط یک نهاد ویک گروه امکان ندارد مگر اینکه همه همکاری کنیم که همکاری می کنید من تشکر می کنم از همه اقشاری که بانیروی انتظامی وسایر نهادهای امنیتی برای نظم وانضباط وامنیت تلاش می کنید.

عزیزان ما چه در هیأت مذهبی ماه محرم خیلی زحمت کشیدند که ما تقاضایمان از نیروهای انتظامی این است که در جاهایی که حضوردارندیک حضورجدی داشته باشند، یک جانیروی انتظامی نیست خیلی خوب امّا یک جا نیروی انتظامی حضورداردمی بینید آنجا باید یک صلابتی یک ابهتی یک اعمال قانونی از خودش نشان بدهد، که حضورنیروی انتظامی البته همراه با محبت وادب واخلاق واینها باید باشد.

روزچهارده مهر روز دامپزشکی است که من به این عزیزانمان دراداره دامپزشکی،پزشکان ارزشمند خسته نباشید می گویم تشکرمی کنم تغذیه سالم می دانید از همین مصادیق امنیت است، مااگرغذای سالم داشته باشیم طبیعی است مریضی هایمان، مشکلاتمان خیلی کم می شودتمام تلاش عزیزان ما در دامپزشکی غذای سالم است گوش سالم است، بحمدالله نیشابور یکی ازشهرهایی است که درمسئله دام حرف دارد،مقام دارد، درتولیدات دامی شیروگوشت قرمزرتبه های استانی داریم، در جزءبرترین ها واولین ها هستیم بااین نعمتی که خداداده سعی کنیم دام هایمان راسالم نگه داریم، با همکاری دامپزشکی دام سالم، جامعه سالم وبرای ذبح دام هاهم رعایت بهداشت را بکنیم من همین جا دوباره تشکر کنم از آنهایی که جلو هیئت ها امسال مثل پارسال گوسفند نکشتیدآفرین کارخوبی است، گوسفندهاراکه نذرهیأت بودبردند به کشتارگاه درکمال بهداشت آنجا ذبح کردند، خوب حالا جلو حاجی جلو عروس جلو میت هرجا گوسفند بکشیم رعایت بهداشت بکنیم، این برای همه ماموجب سلامتی وامنیت خواهدبود.

خدایا خدایا به حق محمد(ص) وآل محمد(ص)عاقبت امرماختم به خیر گردان!خدایامریض هاشفاعطافرما! امنیت را از مامگیر! درعمق وژرفا ووسعت این امنیت بیافزا! آن کسانی که در صدد ناامن کردن جامعه هستند رسواگردان! تلاش عزیزان مارادرجهت امنیت جامعه، امنیت فیزیکی امنیت اقتصادی امنیت بهداشت وسلامت تلاش همه شان رابه نتیجه برسان! از همه به شایستگی قبول بفرما! فرج امام عصر(عج) رابرسان! رهبر عزیزمارا برای ما حفظ فرما!

«اعوذ بالله من الشیطان الرجیم»«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ »قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿۱اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿۲لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿۳

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4) *صدق الله علی العظیم* «والسلام علیکم ورحمه الله و برکاته»

 

ارتباط با امام جمعه