سه شنبه 1396/12/1 - 8 : 5
مشخصات امام جمعه
سیدقاسم یعقوبی
سیدقاسم یعقوبی
نيشابور
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/11/20
دشمنان ماآن چه دشمنی ممکن بودوتوانستندعلیه این انقلاب وعلیه شما مردم عزیزوانقلابی انجام دادندولی به لطف ویاری الهی درهمه صحنه هاانقلاب وشماپیروز بودیدودشمنان ماشکست خورده وعقب رفته ودماغ سوخته شده اند شاه، منافقین، لیبرالها، کمونیست ها، شوروی صدام داعش حزب بعث تحریم ها تهدیدهاجنگ هاهمه این هاراشمادرطول این چهل سال پشت سرگذاشتید.

بسم الله الرحمن الرحيم

خطبه های نماز جمعه درتاریخ 20/11/1396 به امامت حجت الاسلام والمسلمین یعقوبی امام جمعه نیشابور

خطبه اول    « عبادالله اوصیکم و نفسی بتقوی الله مَنْ یَتَّقِ وَیَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ»اگر بخواهیم درردیف ودرزمره محسنین،نیک اندیشان ونیک رفتاران باشیم بایدتقوا راوصبردررسیدن واین کمال راسرلوحه زندگی خودمان قراربدهیم همان گونه که تقواحیات اجتماعی وحیات سیاسی است آن وقتی که پیامبرعظیم الشأن حضرت محمد(ص)مبعوث شد خداوندمتعال به اوفرمودکه به مردم بگودنبال توراه بیافتندازتواطاعت کنندتازنده شوند،تقواپیشه کنندتازنده شوند،این زندگی،زندگی واقعی وحقیقی انسان به معنویت وبه تقواست این که فرموده اند«وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًاوَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَايَحْتَسِبُ»تقوایی که باعث شددرملت ایران بیداری بوجودبیایدآگاهی بوجودبیایدودرسایه آن اگاهی این انقلاب شکوهمند متولدشد، انقلاب فرزندایمان این مردم است، فرزندتقوای این مردم است، فرزندخداباوری این ملت واین مردم است، براساس این خداباوری بودکه ملت مافرمان امام عظیم الشأن راگوش دادندوبه میدان آمدندوآرزوی تقریباً صدساله شهیدآیت الله مدرس رامحقق کردند،آیت الله مدرس که درودخدابراوبادشعارش این بودسیاست ماعین دیانت ماست و دیانت ماعین سیاست ماست،سال های سال دشمنان وبیگانگان تلاش می کردنددین راازسیاست جداکنند، دولت رااز مسجد ونمازوعبادت وتقواجداکنند،مجلس راازدین داری جداکنند،کسانی که سراغ دولت ومجلس وسیاست می رفتندبه دین کاری نداشتندویاضددین بودندآنهایی که به مسجدونمازواطاعت وبندگی خداروآورده بودندبه دولت کارنداشتندبه مجلس کارنداشتندویاضددولت ومجلس بودند، امام باتکیه براین مسئله که دیانت وسیاست از هم جدانیست دیانت وسیاست مایکی است،باید دولت ازبطن دیانت مردم برگزیده بشودمجلس بایدازمیان همین نمازگذاران انتخاب شوددولت باید از میان همین متدینین انتخاب شود این یک نگاه بسیارارزشمندبه دینداری وتقواست،این تقوایی که بتوانددولت بسازدمجلس بسازد جامعه رااداره کنداین آن تقوایی است که فرمودند«مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا،َمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فرقانا» این تقواست که باعث رشد وکمال جامعه واصلاح جامعه می شودوجامعه رابه جامعه مهدوی نزدیک می کند، آن تقوایی که انسان منزوی باشد کاری به سیاست کاری به دولت کاری به اموراجتماعی نداشته باشدسردرلاک خودش فروببردتوی خودش باشد نمازش رابخواندوزندگیش رابکندآن تقواانسان رابه جامعه مهدوی نمی رساند،این تقوایی که باالهام از اسلام ناب به اشارات وهدایت امام عظیم الشأن درجامعه ماظهوروبروزکرداین تقوا زمینه سازحکومت جهانی عدل پرورحضرت مهدی(عج)می شود این راهی که شماملت عزیزچهل سال است انتخاب کرده اید آن کسانی که می گفتنددین افیون ملت هاست آن تقوایی رامی دیدندکه انسان راازجامعه می بُریدانسان راازسیاست جدامی کرد، این بودکه عده زیادی ازروشنفکران وکمونیست هامی گفتنددین افیون است امااین دینی که امام معرفی کردبه مااین اسلام ناب این دین،دین حکومت ساز است دین نجات بخش است دین اصلاح گراست دینی است که حکومت می سازدوحکومتی که درادامه حکومت انبیاء حکومت یوسف(س)جکومت سلیمان حکومت داود حکومت ذوالقرنین وان شاءالله حکومت حضرت مهدی (عج الله تعالی فرج الشریف)این جاست که مابه این نتیجه رسیده ایم  درطول این چهل سال که دین می تواندسیاست رااصلاح کند، دین می تواندجامعه راسامان دهی بکندمدیریت بکنددین می تواندجامعه رابه سمت رشد وتعالی وسازندگی هدایت بکنداین نمونه اش این چهل سال است اگراین انقلاب درطول این چهل سال هیچ اثری نداشت الا این که به دنیاثابت کردبه جوانان آینده ثابت کردکه دین افیون نیست دین نجات بخش است دین انقلاب آفرین است دین تحول سازاست دین عامل پیشرفت است عامل وحدت است عامل عزت است این ثمره کمی نیست برای یک جامعه متدین ویک جامعه دیندارما در سایه این انقلاب انسان های نمونه به دنیا معرفی کردیم امام ورهبری دررأس آنهامردانی چون شهید بهشتی شهیدرجایی شهیدباهنروسایر بزرگان دررشته های مختلف گفتیم دین یعنی آن نهادی که بهشتی می سازدمطهری می سازدچمران می سازد، سردارسلیمانی می سازدسردارقاجاریان می سازددین یعنی این، اگر ماناکامی های داریم ناموفقیت هایی داریم مانتوانستیم به جایی برسیم تقصیرماست نه تقصیردین است دین بهترین انسان هاراتربیت می کنددین احمدی روشن می سازد دین حججی می سازددین انسان های برومندوارزشمندراتربیت می کندهمان گونه که درصدراسلام سلمان وابوذر ومقدادوعمارو امیرالمؤمنین(ع) وبلکه پیامبرعظیم الشأن اسلام حضرت محمد(ص)مادرطول این چهل سال به دنیاثابت کردیم انسان وجامعه می توانند متدین باشندوحکومت داشته باشندمی توانند زنان ماحجاب داشته باشندودرمجلس باشندوزیر باشنداستاددانشگاه باشنددرپیشرفت این کشورمؤثرباشندآن کسانی که می گفتنداگردین حاکم شودزنان باچادرباحجاب نمی توانندواردفعالیت های اجتماعی بشوندنظریه شان باطل شد، مادیدیم درطول این چهل سال زنان قهرمان زنان قهرمان پرورزنانی که اهل جهادومبارزه وسیاست ودانش وخدمت وفعالیت های بسیارارزشمندبودند، این راه ماست «قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ» بگوبه مردم راه مااین است راه ماروشن است الگوهابه صف ایستاده اندنگاه کنیدازآنهاالهام بگیریداگربعدازاین معرفی الگوهاوروشن شدن این راه از این راه دراین راه تردید پیدابکنیددیگر یاری خدارااز دست می دهیداین راه دیدیدخداپشتیبانی کردخداشما رادر طبس یاری کرد، درجنگ هشت ساله یاری کرد، خداشمارادرعراق وسوریه یاری کرد، درفتح خرمشهریاری کرد، ببینید این الگوهااین نصرت الهی این راه به این روشنی این انقلاب برای ملت مااقتدارآورد، برای ملت ماعزت وآبروآورد ما در سایه این انقلاب به بخش های مختلفی به رشدوتعالی برجسته وشگفت آفرینی رسیدیم این انقلاب زاییده سفارش به تقواست،این انقلاب دراثرنفس ملکوتی وگرم والهی امام عظیم الشأن مابوجودآمده مسئولان محترم ماکه معمولاً                 شخصیت های ارزشمندومتدینی هستندبایدبداننداین انقلاب برپایه دین وبراساس دین وبرای دین شکل گرفته،دراداره و مدیریت جامعه نبایدارزش های دینی راخدای نکرده ازآن غافل بشوند،بداننداین چهل سال راماباپای دین جلوآمده ایم بازهم بایدازدین استمداد بجوییم«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اسْتَعِینُواْبِالصَّبْرِوَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ»همچنان که درطول این چهل سال ازدین یاری                گرفته ایم الان هم یاری بگیریم مردم عزیزماجامعه ارزشمندماکسبه مامسئولان ماهمه بدانیدمابرای این دین خون داده ایم هزاران هزار، صدهاهزارشهیدداده ایم این طورنیست که امروزبتوانیم به سادگی ازارزشهای دینی دست برداریم توی خانواده مان توی بازارمان توی مجالسمان توی محافل مان شرمنده شهدانشویم سی ونه سال است این کشور باخون شهداپیش می رودحالا عده ای به خاطر هوی وهوس ومسایل نفسانی ارزشهای دین رانادیده می گیرند، سگ باز بشوندسگ هارابیاورندتوی خانه شان توی ماشینشان به تماشابگذارندباوجودسگ افتخاربکنندپُزبدهندکه ماسگ داریم ببینیدچه سقوط زشت وناپسندی برای بعضی ها اتفاق می افتددرحالی که ملت ماشعارتعالی وپاکی می دهدسگ که از نجس ترین حیوانات است شده ندیم وهمنشین وهم خوابه این آقاواین خانم، باباسگ نجس است زندگی تورانجس می کند،درخانه ای که سگ باشدرحمت خدانمی آید فرشته الهی واردنمی شود جولان گاه شیطان می شودبه ارزش ها توجه کنیم. این نماز جمعه این اجتماع عظیم به برکت خون شهدابوجودآمده هرهفته که به نماز جمعه بیاییم وان شاءالله ثوابی نصیب مابشودمامرهون ومدیون شهداییم آن کسانی که به این نمازجمعه توجه نکنندمدیون شهدایند،به آنچه شهدا دنبال کردندخدای نکرده بی اعتنایی کرده اند، مشکلات هم هست سختی هاهم داریم ازاول انقلاب داشته ایم وبازهم داریم تاقیام قیامت هم دنیامشکلات داردتوی دنیاهیچ دولت وملتی نیست که مشکل نداشته باشدشمافکر می کنید در اروپامردم مشکل ندارند؟ درآمریکامردم مشکل ندارند؟پس این تظاهرات واین اعتراضات هرروزه درخیابان های اروپایی وآمریکایی مال چیست؟امابه خاطر مشکلات مانباید راه راگم بکنیم این راه راکه تااین چهل ساله آمده ایم بی مشکل آمده ایم؟               بی جنگ آمده ایم؟ بی ترور آمده ایم؟ بی تحریم آمده ایم؟ دررفاه وآسایش آمده ایم؟ باشکم سیر آمده ایم ؟ نه جنگ بوده تروربوده تحریم بوده تحریم اقتصادی بوده مشکلات اقتصادی بوده فقر بوده بی کاری بوده همه این هابوده اماهمه آنهاراتحمل کرده ایم وبه جلوآمده ایم راه درست هم همین است، امروز هم به آینده نگاه کنیم وان شاءالله آینده کشور راببینیم واز وحدت وبرادری و همکاری وحضوردرصحنه هافراموش نکنیم .

روز بیست ودوبهمن امسال رهبری فرمودندملت ماحماسه ای خلق خواهدکرددیدنی تعریف کردنی مثال زدنی که دوباره چشم هابه عظمت این ملت به اراده آهنین این ملت خیره خواهدشد، این مشکلات که مربوط به انقلاب نیست این مشکلات مربوط به من است مربوط به امثال من است مربوط به بعضی مسئولین است راه انقلاب نباید باعملکردبعضی مسئولین قاطی کنیم واشتباه بگیریم انقلاب کرده ایم که همین گونه مسئولین رااصلاح کنیم، همین گونه مشکلات رادرمیان مسئولین درمیان جامعه اصلاح کنیم انقلاب                 کرده ایم که به ضعفا کمک بکنیم مشکل اقتصادی راحل بکنیم،این راه، راه روشنی است که امام پیش روی ماگذاشته وشهدااوراتضمین کرده اندوتعیین کرده اندوان شاءالله به پیش خواهیم رفت .

«عبادالله اوصییکم ونفسی بتقوالله»که مهمترین تقوا حفظ نظام وحفظ این اسلام است.

«اعوذ بالله من الشیطان الرجیم»«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ*صدق الله علی العظیم*

خطبه دوم  

   «اوصیکم عبادالله ونفسی بتقوالله»«وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْق وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْق وَاجْعَلْ لِی مِنْ لَدُنْکَ سُلْطاناً نَصِیراً* وَ قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ کانَ زَهُوقاً » این تقوارابااستفاده ازاین آیه کریمه خدمتتان عرض کنم که خداوند متعال به پیامبر(ص)فرمود بگو« رَبِّ أَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْق »خدایامرادرراه پاکی وصداقت قرارم بده!« وَ أَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْق»وخدایا باصداقت وپاکی از این دنیابروم! «وَ اجْعَلْ لِی مِنْ لَدُنْکَ سُلْطاناً نَصِیراً»خدایا از پیشگاه خودت مارا یاری کن کمک مان کن راه پاکی وتقوابدون کمک توامکان نداردخدایاامروزمی بینیم«جاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْباطِلُ»راه حق روشن شد، چراغ حق روشن شدحق برای مردم آشکارشد ومردم این حق راواین راه راان شاءالله بگیرندوادامه بدهند البته برای آن باید هزینه کرد،هزینه کردیم بازهم هزینه می کنیم که ان شاءالله دراین مسیر حرکت کنیم انقلاب ما دارد چهل ساله می شود تبرک عرض می کنم مجدداً این ایام رادرطول این سی ونه سال دیدیدشنیدید دشمنان ماآن چه دشمنی ممکن بودوتوانستندعلیه این انقلاب وعلیه شما مردم عزیزوانقلابی انجام دادندولی به لطف ویاری الهی درهمه صحنه هاانقلاب وشماپیروز بودیدودشمنان ماشکست خورده وعقب رفته ودماغ سوخته شده اند شاه، منافقین، لیبرالها، کمونیست ها، شوروی صدام داعش حزب بعث تحریم ها تهدیدهاجنگ هاهمه این هاراشمادرطول این چهل سال پشت سرگذاشتیدواین نبودمریاری خدا«کلمااوقدواناراللحرب اطفاٴها اللّه»هرگاه آنهاآتشی رافروختنددرگوشه وکناراین کشورعلیه این کشور آتش نظامی آتش امنیتی آتش اقتصادی آتش سیاسی فتنه وامثالهم «اطفاٴها اللّه»خداوند به دست بابرکت ومؤمنانه شما ملت آن آتش راخاموش کرد « يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ »این آیه معجزه نیست؟ چهل سال است ماداریم می گوییم دشمنان ماخواستنداین نورراخاموش کنندباهمه امکاناتی که داشتنددشمنان ضعیفی هم نبودند ابرقدرت های دنیابودندهمه امکاناتشان راهم جمع کردندپول داشتندقدرت داشتندتوپ وموشک داشتندناوداشتندسیاست دنیا دستشان بود، سازمان ملل دستشان بودشورای امنیت دستشان بودهمه کارهارابه کارگرفتنداما «اطفاٴها اللّه»خدااین مردم راواین انقلاب رایاری کردوپیروز کرده،این حجت برماتمام است مردم خداحجت رابرماتمام کرده گفته اگر شماآمدیداز اسلام دم زدیدولوبه بخشی ازآن هم عمل نکردید امااراده عمل داشتیدعلاقمندبه عمل بودیدخداوندشمارایاری می کنداین نظرسنجی که اخیراًتوسط خودغربی هاانجام شده دردانشگاه مریلندآنجابه عنوان ایران پُل دراین نظرسنجی به این نتیجه رسیده اندکه هشتادوپنج درصدملت ایران ازآمریکامتنفرندوشعارمرگ برآمریکاراحمایت می کنندوغریب به نوددرصدملت از نظام وانقلاب واسلام وراهی که انتخاب کرده اندراضیندواز این راه پشیمان نیستنداین نظر سنجی خودشان اخیراً بعداز این اغتشاشات خواستندببینیداین اغتشاشات چقدراثرکرده درایران به این نتیجه رسیده اندیعنی تلاش چهل ساله آنهابرای ناامید کردن ملت ماازانقلاب شکست خورده خودشان اعتراف می کنندکه ماشکست خورده ایم موفقیت های نظام رامی بینند مردم مامی بیننددر زمینه های مختلف علمی فرهنگی دینی نظامی دفاعی سازندگی عمرانی همه اش رامی بینیم توی همین دهه فجرشمادراخبارازصداوسیماهم بخشی از آنهاپخش شده شنیدیدهزاران پروژه درسطح کشورافتتاح می شود هرروز صدهاپروژه واردخدمت رسانی وعمران وآبادانی در سراسر کشوردرحال انجام است درهمین شهرستان خودمان مادردهه فجرپروژهایی به مبلغ صدوپنجاه میلیاردتومان تحویل جامعه تحول مردم درروستاهادرشهرداده ایم مسئولین مااین خدمات راانجام داده اند، بیش ازشصت ودو روستاراهمین امسال دسترسی آنهابه گازرسانی آسان کرده ایم شصت ودوروستای مادسترسی به گاز پیداکرده اندوان شاءالله تاپایان سال این به هشتادروستامی رسدوسال آینده ان شاءالله بخش عمده هشتادنوددرصدروستاهای ماازنعمت گاز برخوردارمی شوند سازندگی دربطن این جامعه دربخش های مختلف درحال حرکت است مشکلات رامی بینیم اماسازندگی هاراهم بایدببینیم خدمات راهم باید ببینیم ماامسال ششصت وپنجاه میلیارتومان سرمایه گذاری درشهرستان انجام شده که بخشی از آن افتتاح شده وبخشی از آن هم درروزهای آینده وتاپایان سال ان شاءالله انجام می شود من همین جااز همه مسئولین تشکر می کنم از همه کسانی که خدمت می کننددر روستاها در شهردرهمه جاتلاش می کنند تشکرمی کنم خدمات آنهارامی بینیم.امااین تقاضاراهم داریم برادران مسئولان مردم ازبی عدالتی رنج می برندمردم ازتبعیض رنج می برندمردم ازپارتی بازی ورانت خواری درجامعه وخصوصاًدرادارات رنج می برند شماکه یک چنین مسئولان خدومی هستیدخدمت می کنید مراقب باشید ادارات مانبایدجایگاهی باشدکه دراورانت خواری وپارتی بازی وبی عدالتی مردم راآزاربدهدمردم ممکن است گرسنگی راتحمل کنند امابی عدالتی رانمی شودمَنِ امام جمعه ممکن است یک کسی گرسنه باشد بیاید پیش من بگویم آقاصبربکن برای رضای خداصبربکن امااگریک جا  بی عدالتی بود نمی توانم بگویم صبربکن بایدبگویم بابی عدالتی مبارزه کن، مابابی عدالتی مبارزه می کنیم مابی عدالتی راتحمل نمی کنیم مااز مسئولین می خواهیم برکارشان برادارشان برنیروهای تحت امرشان نظارت بیشتری کنند، رهبرعزیزانقلاب هم درفرمایشات دیروزشان فرمودند: مانمی توانیم تبعیض رابی عدالتی راظلم راببینیم وتحمل بکنیم بایدعلاج بکنیم مسئولان عزیزاین مردم این حکومت رابه شماداده اندبرای علاج همین کارهابرای از بین بردن ظلم وتبعیض وفقرونداری، این هاهدف اصلی است شماهم تلاش می کنیدامانظارت هادقت هاباید بیشتربشود، می بینیدگرگ ها دراطراف مازوزه می کشندیک نقطه ضعفی پیدابکننداز همان جاواردبشوندوبه این ملت واین انقلاب حمله بکننداین ملتی که به امرامام حکومت نظامی شاه راشکستند، این ملتی که این همه سال سختی هاراتحمل کردندوامروزمواضع مقتدرانه ای دردنیادارندامروز نمی توانندشاهداین بی عدالتی هاوظلم وچالش هاباشند.

من بایدتشکرکنم ازرؤسای قواسخنان صریح رئیس مجلس رئیس قوه قضائیه رئیس جمهورمخصوصاًبرحفظ اقتداراین ملت، براقتدارموشکی این ملت آنجاکه رئیس جمهورفرمودندتاروزی که  تهدیدهست مادفاع راونیروهای دفاعی مان راوقدرت دفاعی مان راتقویت می کنیم مذاکره درباره مسائل دفاعی ماامکان پذیرنیست ماامنیت کشوراباکسی به مذاکره نمی نشینیم مابرای هرنوع سلاح باهرقدرت لازم باشددرچهارچوب مقررات وفتاوای رهبری اقدام می کنیم،این اظهارات بسیارامیدوار کننده رئیس جمهورمحترم جای تقدیردارددشمنان ماببینندبدانندرهبرماروسای قوای ماملت ماهمه از اقتدارواز عزت دفاع می کنندوحمایت می کنند وهمه یکپارچه دربرابرآمریکا وزیاده خواهی های آنهاایستاده ایم ومی ایستیم.

انقلاب حرف زیادی داردراهی که آمده ایم کارهایی که کرده ایم «لاتعدولاتحصی»قابل شمارش نیست انتظارات این مردم وراهی که درآینده طی کنیم وکارهایی که بایدانجام بدهیم وانتظارات این مردم هم هست خیلی زیاداست که من به بخشی از آنهابه صورت خلاصه اشاره کردم.

خدایا عاقبت امرماختم به خیرگردان!این انقلاب رابه انقلاب جهانی مهدی(عج)متصل فرما! روح امام وشهیدان خصوصاً شهیدان این شهر واین شهرستان اخص خصوص شهیدانی که دیروزیادواره آنهارابرگزارکردیم پانصدوپنجاه شهیدغرب کشور وسردار سرفراز سردار قاجاریان همه راباامیرالمؤمنین(ع)محشوربفرما! به ماتوفیق ادامه راهشان کرامت فرما!خدایارهبر عزیزمارابرای ماحفظ فرما! امنیت این کشورراافزون فرما!برکاتت رابراین ملت واین کشورنازل فرما!باران رحمتت رابرمابباران!به حق محمد(ص)وآل محمد(ص) این خدمات وزحمات راازهمه مسئولان وخدمتگذاران قبول فرما! همه راتوفیق بده بتوانیم این چالش هااین ضعف ها رااین نابسامانی هایی که وجودداردآنهابرطرف بکنیم!به حق محمد(ص)وآل محمد(ص) قسمت می  دهیم این نمازجمعه رااز مابپذیر!

«اعوذ بالله من الشیطان الرجیم»« قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿۱اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿۲لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿۳وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4) »

                          * صدق الله علی العظیم* «والسلام علیکم ورحمه الله و برکاته»

 

اخبار
تقدیروتشکرامام جمعه نیشابورازحجت الاسلام تقوی

تقدیروتشکرامام جمعه نیشابورازحجت الاسلام تقوی

از سیدجلیل القدروتلاشگر ومخلص وادیب توانمندجناب حجت الاسلام والمسلمین سیدرضا تقوی که قریب دوه دهه وازوی تقوی وحسن نیک این نهادرا هدایت می کرد تقدیر وتشکر فراوان است.

ارتباط با امام جمعه